Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

 obchodní společnosti

fitness zone s.r.o. 

se sídlem Nová 269, 270 51, Lužná

identifikační číslo: 04046641

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl C , vložka 241562

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.fitness-zone.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti fitness zone s.r.o. se sídlem Nová 269, 270 51 Lužná, identifikační číslo: 04046641 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 241562 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fitness-zone.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • 1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • 1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • 1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • 1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • 2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • 2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • 2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • 2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • 2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • 2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • 3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • 3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • 3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • 3.4 Fotografie a obrázky zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu mohou být pouze ilustrativní a nemusí se zcela shodovat s technickými parametry a barevnými odstíny zboží. 
  • 3.5 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • 3.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • 3.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • 3.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • 3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • 4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • a) v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty v provozovně prodávajícího na adrese Nová 269, 270 51 Lužná,
 • b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; cena doběrečného při objednávce do 3000,-Kč včetně činí 30,-Kč (PPL); cena doběrečného u objednávky přesahující 3000,- činí 0,-Kč,
 • c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 217167135/0600, vedený u společnosti MONETA Money Bank (dále jen „účet prodávajícího“).
 • d) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou (Home Credit a.s.). Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., obchodní podmínky naleznete zde.  
 • 4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Pouze u objednávky, jejíž celková cena přesáhne 3000,-Kč nese náklady spojené s balení a dodáním zboží prodávající.
 • 4.3 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předobjednávka zboží, apod.) požádat kupujícího ve výjimečných případech o úhradu zálohy na objednané zboží. Výše zálohy je stanovena na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • 4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • 4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • 5.1 Není-li uvedeno jinak, práva uvedená v tomto čl. 5. obchodních podmínek přísluší pouze kupujícím spotřebitelům. Kupující podnikatel může odstoupit od smlouvy pouze ze zákonných důvodů. Odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1861 a násl. občanského zákoníku se na kupující podnikatele nevztahuje.
  • 5.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  • 5.3 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
  • 5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • 5.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • 5.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • 5.7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • 5.8 V případě, že hodnota vraceného zboží přesahuje částku 3.000,-Kč a zboží tak bylo zasláno kupujícímu na náklady prodávajícího (dle čl. 4.2 těchto Obch. podmínek), bude vracená kupní cena ponížena právě o náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu ze strany prodávajícího, a to ve výši skutečných nákladů.
  • 5.9 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. To platí i pro případy odstoupení od smlouvy učiněné kupujícím podnikatelem.
 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ + podmínky pro montáž
  • 6.1 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • 6.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úhradu nákladů spojených s opakovaným doručováním zboží, resp. úhradu nákladů spojených s jiným způsobem doručení, a to za každé náhradní doručení.
  • 6.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • 6.4 Při převzetí zboží od přepravce přepravní společnosti prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, popřípadě samotné zboží (a za tímto účelem jej také rozbalit) a to před výnosem zboží v případě, že výnos kupující zajišťuje sám. Při zajištění výnosu prodávajícím je možno kontrolu provést po vynesení. V případě jakýchkoliv závad je kupující povinen tyto neprodleně oznámit tomuto přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O tomto musí kupující prodávajícího neprodleně informovat.
  • 6.5 Je-li objednané zboží skladem, expeduje se ve většině případů do 3 pracovních dní od potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech může být datum expedice kupujícímu upřesněno telefonicky či elektronickou poštou.
  • 6.6 Při zvolení bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je zboží (pokud je skladem) expedováno do 3 pracovních dní od obdržení platby na účet prodávajícího.
  • 6.7 Zboží bude kupujícímu dodáno jedním z následujících způsobů:
  • 6.8 Osobní odběr kupujícím na adrese provozovny prodávajícího (Nová 269, 270 51 Lužná) - zdarma
  • 6.9 Při objednávce do 3 000,-Kč včetně (včetně DPH) hradí náklady spojené s dodáním zboží kupující. Přeprava objednaného zboží se uskutečňuje prostřednictvím kurýrní služby PPL nebo naší přepravní společností. Přepravce prodávajícího bude mít k dispozici telefonní číslo kupujícího pro případ nezastižení na dané adrese.                           
  • Přepravní společnost PPL
 • zásilka 0 - 5 kg - 135,- Kč (včetně DPH)
 • zásilka 6 - 10 kg - 170,- Kč (včetně DPH)
 • zásilka 11 - 20 kg - 195,- Kč (včetně DPH)
 • zásilka 21 - 35 kg - 235,- Kč (včetně DPH)
 • zásilka více než 35 kg - 465,- Kč (včetně DPH

cena za dobírku - 30,- Kč (včetně DPH)

 • při objednávce přesahující 3 000,-Kč (včetně DPH) hradí náklady spojené s dodáním zboží prodávající
 • při objednávce přesahující 10 000,-Kč (včetně DPH) hradí prodávající náklady spojené s dodáním zboží; dále prodávající poskytuje odbornou montáž v případě, že je zboží dodáváno kupujícímu do vzdálenosti 50 km od Rakovníka
 • při objednávce od 20 000,-Kč (včetně DPH) do 29 990,-Kč (včetně DPH) hradí prodávající náklady spojené s dodáním zboží; dále prodávající poskytuje odbornou montáž v případě, že je zboží dodáváno kupujícímu do vzdálenosti 100 km od Rakovníka
 • při objednávce přesahující 30 000,- Kč (včetně DPH) hradí prodávající náklady spojené s dodáním zboží; dále prodávající poskytuje odbornou montáž po celé ČR. V případě odmítnutí převzetí zboží ze strany kupujícího je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu zboží dle platného ceníku níže.
 • v případě zájmu kupujícího o odbornou montáž při objednávce do 30 000,- Kč (včetně DPH) (vyjma případů uvedených výše) hradí náklady spojené s touto montáží kupující:
 • Praha, Středočeský kraj - 1 200,- Kč (včetně DPH)
 • Do 50. km od Rakovníka - 500,- Kč (včetně DPH)
 • Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský, Ústecký, Liberecký - 1 800,- Kč (včetně DPH)
 • Královéhradecký, Pardubický, Vysočina - 2 400,- Kč (včetně DPH)
 • Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský - 3 000,- Kč (včetně DPH) 
  • 6.10 Dodání zboží a montáž u kupujícího je vždy zajištěna jedním servisním technikem a je tedy nutné, aby kupující zajistil asistenční osobu či osoby asistující při přemístění zabaleného zboží na místo, kde bude montáž stroje provedena.
  • 6.11 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)
  • 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • 7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • 7.3 Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • 7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  • 7.5 V případě, že kupující zjistí, že zboží má vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně a poté i telefonicky oznámit prodávajícímu na adresu jeho sídla nebo na elektronickou adresu info@fitness-zone.cz a na tel.č. 777 474 478.
  • 7.6 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (reklamovat zboží) v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak.
   • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Nová 269, 270 51 Lužná.
   • Uplatňuje-li kupující práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že kupující nebude poskytovat prodávajícímu součinnost, tj. dodání všech podkladů pro posouzení reklamace, neběží prodávajícímu lhůta pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovena zákonem.
   • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující - spotřebitel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu Nová 269, 270 51 Lužná. Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující – spotřebitel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.
   • Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího - telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího uvedený při uplatnění reklamace. Tuto skutečnost ohlásí prodávající kupujícímu do 30 dnů nehledě na to, zda byla reklamace zamítnuta či uznána.
   • Bude-li reklamace uznána, má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující – spotřebitel sám.
   • Reklamační formulář.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy      info-fitness-zone.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 9.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 3. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • 10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • 10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 4. DORUČOVÁNÍ
  • 11.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • 12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • 12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • 12.4 Součástí obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, reklamační formulář a ceník dopravy.
  • 12.5 Prodávajícího lze kontaktovat na elektronické adrese info@fitness-zone.cz; na telefonním čísle 777 474 478 či prostřednictvím pošty na adrese Nová 269, 270 51 Lužná.
  • 12.6 Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@fitness-zone.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • Formulář k oznámení o odstoupení od smlouvy
 • Reklamační formulář
 • Obchodní podmínky platné do 25.05.2018

 

UPOZORNĚNÍ

Fitness zone s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

V Lužné      dne 25.05.2018